بررسی زیر سیستم های نرم افزارهای منابع انسانی

زیر سیستم های نرم افزارهای منابع انسانی شامل :

  • نرم افزار جذب و استخدام
  • نرم افزار حضور و غیاب
  • نرم افزار مدیریت پروژه
  • نرم افزار مدیریت استعداد منابع انسانی

 

سیستم جذب و استخدام

سیستم جذب و استخدام

سیستم حضور و غیاب

سیستم حضور و غیاب

سیستم مدیریت پروژه

سیستم مدیریت پروژه

سیستم مدیریت استعداد منابع انسانی

سیستم مدیریت استعداد منابع انسانی